Description

De Levensboom Vrede 10 ml

De Levensboom Vrede compositieSamenstellingCompositie van essentiële oliën: rosa damascena, citrus aurantium var. amara, boswellia carterii, citrus sinensis, citrus reticulataGebruikOp een tissue, zakdoek of geursteentje, aromalampje of Aromapatch enkele druppels naar voorkeur.Of via een Arominhaler: druppel 20-22 druppels in een maatbekertje of medicijncupje. Hou het enigszins schuin en zet de filter van de Arominhaler erin. Deze zuigt de olie snel op. De filter in het hulsje laten vallen, dopje goed vastklemmen- etiketje erop = klaar.Gebruikelijke dosering via de huid bij volwassenen zijn 1-2% in een basis(olie), max 3%.Baden: Voetbad 1-2, zitbad 2-4, volbad max 5 druppels in een neutrale badolie. Voor ouderen/zwangeren 50-75% hiervan gebruiken, afhankelijk van de medicatie/grootte van het toepassingsgebied.Kinderen 25-75% van de volwassen dosering naar gelang leeftijd.WaarschuwingMogelijk fotosensibiliserend. Vermijd blootstelling aan UV-licht gedurende enkele uren na gebruik op de huid. Kan in warm water bij te hoge concentraties irriterend werken, met name op de gevoelige huid.Ontvlambare vloeistof en damp.Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt ernstige huidirritatie.Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking en/of etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.Verwijderd houden van vonken/open vuur niet roken.Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen.Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. GEEN braken opwekken.

De Levensboom Vrede(10ml )

De Levensboom Vrede compositie Samenstelling Compositie van essentiële oliën: rosa damascena, citrus aurantium var. amara, boswellia carterii, citrus sinensis, citrus reticulata Gebruik Op een tissue, zakdoek of geursteentje, aromalampje of Aromapatch enkele druppels naar voorkeur. Of via een Arominhaler: druppel 20-22 druppels in een maatbekertje of medicijncupje. Gebruikelijke dosering via de huid bij volwassenen zijn 1-2% in een basis(olie), max 3%. Baden: Voetbad 1-2, zitbad 2-4, volbad max 5 druppels in een neutrale badolie. Kinderen 25-75% van de volwassen dosering naar gelang leeftijd. Waarschuwing Mogelijk fotosensibiliserend. Vermijd blootstelling aan UV-licht gedurende enkele uren na.